Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

sandycopper
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viakoralina koralina
sandycopper
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
0660 62fa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafotoplastikon fotoplastikon
sandycopper
9853 1198 500
Reposted fromerial erial viafotoplastikon fotoplastikon
sandycopper
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajustmadd justmadd
sandycopper
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viakoralina koralina
sandycopper
I have the exact same skirt !
sandycopper
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viaSeventeenRed SeventeenRed
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viaSeventeenRed SeventeenRed
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
sandycopper
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus vianot-alice not-alice
sandycopper
7787 8074
sandycopper
2712 a19a
Reposted fromlambadada lambadada viafotoplastikon fotoplastikon
9646 272b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoralina koralina
sandycopper
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viafotoplastikon fotoplastikon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl